Pre pacientov

Málo pacientov vie, že protetickú náhradu zhotovuje zubný technik a nie zubný lekár. Samozrejme, že bez vzájomnej spolupráce by to nešlo. Lekár posúdi kvalitu zostávajúcich zubných tkanív, napreparuje zub, zhotoví odltačok a po zhotovení protetickej práce v zubnej technike výslednú prácu nacementuje. 

Vzájomný kontakt medzi technikom a pacientom je nezanedbateľný. Týka sa najmä výberu farebného odtieňa zuba ( najmä pri komplikovanej farbe). V prípade zhotovenia estetickej náhrady pomáha  použitie fotografií, či už z minulosti, alebo aktuálne foto. Technik po zhotovení práce vie pred dokončením skontrolovať prácu v ústach a následné pripomienky pacienta upraviť podľa požiadaviek ( doladenie tvaru, farby).

Všetko je to o vzájomnej komunikácii medzi zainteresovanými. Ak technik pacienta nevidí, lekár vyberie farbu podľa farebného vzorovníka, technik zhotoví výslednú prácu na sádrovom modeli zhotovenom z odltačku. To je štandardný postup používaný vo väčšine prípadov.

Individuálny prístup k nadštandardným a špecifickým prípadom zahŕňa  výber farebného odtieňa ťechnikom priamo v ambulancii alebo v technike a fotodokumentáciu . Všetky fixné nadštandardné práce zhotovujeme technológiou CAD/CAM, čo znamená, že zhotovený model sa naskenuje, alebo digitálny odltačok sa spracuje v počítači. Následne sa nadizajnuje  a zhotoví konštrukcia podľa požiadaviek pacienta a lekára. Konštrukcia sa najmä v prípade väčšieho rozsahu vyskúša v ústach pacienta a skontrolujú sa ešte raz medzičeľustné vzťahy.

Technik  po skúške následne prácu dokončí v laboratóriu.

 

 

Kontakt

Pavol Takáč P.T.dent s.r.o.
Zubná technika
SNP 1, 06101
Spišská Stará Ves
0905359491 palotakac@gmail.com